Behandling – Riktlinjer

Svårighetsgraden av de olika primära immunbristerna varierar mycket, vilket gör att sjukdomarna och därmed även behandlingsformerna är olika för olika personer. Det är viktigt att alla infektioner tas på allvar och behandlas tidigt. Förutom det allmänna omhändertagandet behöver personer med immunbrist ofta någon form av specifik behandling. Allmänt kan sägas att ju tidigare man söker vård för en infektionssjukdom desto bättre. Tillförsel av immunglobulin och/eller antibiotika för att minska antalet infektioner är exempel på behandling som förekommer vid primära immunbristsjukdomar. De allvarligaste formerna av primär immunbrist drabbar barn och måste upptäckas och behandlas med stamcellstransplantation eller genterapi före ett års ålder annars dör barnen.

Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av ett antal primära immunbristdiagnoser är framtagna av en arbetsgrupp inom Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist, SLIPI. Riktlinjerna stöds av PIO som även har fått vara med och lämna synpunkter under framtagandet.

Riktlinjerna är avsedda för sjukvårdspersonal och den senaste versionen, reviderad 2017, finns att ladda ned här (pdf).
I PIOs informationsbroschyr Primär immunbrist hos barn och vuxna finns information framtagen för personer med primär immunbrist, närstående och allmänheten om de mest förekommande behandlingarna vid de vanligaste primära immunbristerna. Beställ broschyren här.
En artikel om immunglobulinbehandling, ett referat från en föreläsning av Dr. Läs artikeln här Stephen Jolles, publicerades i  PIObladet nr 3-4, 2013.